avaliación da condición física

Táboas, probas e cuestionarios para avaliar a condición física

táboas de condición física (taboas.odt by Carmen García Fernández)

Condición física | avaliación da condición física

Recollo neste arquivo os baremos para as distintas probas de condición física propostas para o alumnado de tal xeito que eles mesmos podan facer unha valoración da súa condición física en comparación co que poderíamos chamar "estándar".

Estas táboas non están adaptadas á poboación galega nin ao alumnado deste centro e éste sería un traballo a facer en colaboración con outros Seminarios, como o de Matemáticas ou o de Tecnoloxía.

Estes baremos non teñen como función clasificar ao alumnado se non que cada un deles coñeza en que percentil se atopa para cada proba de condición física  para motivar o seu traballo e esforzo persoal. De ningunha maneira un alumno ou alumna recibirá unha calificación en só en función do percentil que acade nas probas de condición física ou ben calculando a "media"; hai outros factores de tipo actitudinal que estas táboas non "miden" e que son moi importantes na asignatura de Educación Física.

ficha individual do test de Cooper (ficha de resistencia do alumno.odt by Carmen García Fernández)

Condición física | avaliación da condición física

O test de Cooper é unha proba de avaliación da resistencia moi sinxela de realizar e á que os alumnos e alumnas o IES de Esparís xa están acostumbrados, posto que a realizan todos os anos.

Esta ficha individual que cada alumno e alumna terá que cubrir cos seus datos sirve para que entendan o que é unha proba de resistencia, o que se mide e como se debe realizar correctamente, á vez que reflexionan sobre esta cualidade básica.

Coa ficha cuberta por cada alumna e alumno elaboraremos unha base de datos e iremos analizando os resultados en cada curso, poidendo facer un estudo da evolución desta cualidade tendo en conta distintos parámetros como edade, sexo, curso, etc. e así poder establecer as nosas propias táboas de medición axeitadas ao alumnado que temos nas nosas aulas.

Fonte XML