avaliación continua

Cuestionarios e outras probas de avaliación continua

acrosport_4ºB_grupopierrot_2011

Xogos e deportes | avaliación continua | acrosport

acrosport_4ºB_gruponegro_2011

Xogos e deportes | avaliación continua | acrosport

acrosport_4ºA_gruponegro_2011

Xogos e deportes | avaliación continua | acrosport

acrosport_4ºA_grupobranco_2011

Xogos e deportes | avaliación continua | acrosport

acrosport_4ºA_grupoazul_2011

Xogos e deportes | avaliación continua | acrosport

cuestionario de autoavaliación do alumnado (autoavaliacion.odt by Carmen García Fernández)

avaliación continua

Se comparades este cuestionario de autoavaliación do alumnado co cuestionario de avaliación inicial, veredes que moitas das preguntas coinciden. Un dos aspectos que varía é que este cuestionario de autoavaliación se aplica ao remate de cada trimestre ou de cada unidade didáctica ou nos momentos ao longo do curso que o profesor ou profesora estima oportuno.

Coma sempre, non é necesario aplicar todo o cuestionario nin a todo o alumnado á vez ni un número determinado de veces ao longo do curso. Tampouco hai que facelo necesariamente por escrito. Ha de servir para que o diálogo sexa fluído en todo momento entre o profesor ou profesora e o grupo de alumnos e alumnas ou un en particular. O obxectivo é mellorar a calidade do proceso de ensino-aprendizaxe ao que tanto profesorado como alumnado temos moito que aportar.

Como elemento favorecedor deste proceso de ensino-aprendizaxe dicir que, desde a miña experiencia profesional, na medida en que o alumnado se sinta responsable e protagonista da súa aprendizaxe, éste será significativo, aprenderá máis rápido e mellor e teremos menos conflictos de disciplina, polo que o tempo de clase estará adicado aos aspectos centráis deste proceso.

ficha individual de condición física (ficha condición física.pdf by Carmen García Fernández)

Condición física | avaliación continua

Esta ficha está pensada para ter información das distintas probas de condición física que cada alumno e alumna vai realizando ao longo da etapa de ESO. Para cada proba de condición física a realizar en cada curso, contémplanse dous momentos de realización, un ao comezo do curso e outro ao remate do mesmo.

Ademais inclúense outros datos como peso, estatura ou envergadura para ir observando a súa variación co paso do tempo.

Ao cotexar os resultados acadados no tempo, cada alumno e alumna ten unha ocasión para reflexionar sobre a súa evolución en cada unha das probas e ter unha pincelado sobre o seu estado de forma, tendo en conta as cualidades físicas básicas, é dicir, resistencia, flexibilidade, velocidade e forza.

ficha do alumnado cara a (ficha alumnado cara a.odt by Carmen García Fernández)

avaliación continua
Nesta parte da ficha téntase recoller información persoal incluindo unha fotografía, de asistencia ás clases e específica con respecto á condición física e outras unidades traballadas en cada trimestre. Tamén se recollen medidas de peso, estatura e envergadura, que poderían servir para detectar algún tipo de problema no crecemento ou na alimentación e para ir facendo un seguimento de cada alumno e alumna ao longo dos anos que estea no instituto.

ficha individual do alumnado

avaliación continua

FichaO profesorado de Educación Física, por ter dúas sesións semanais de clase con cada grupo, temos un elevado número de grupos, nivéis e  de alumnas e alumnos.

Normalmente cada centro educativo elabora o que se chama a "Ficha do/a alumno/a", onde o profesorado vai recollendo información do proceso educativo de cada alumno/a ao longo de todo o curso. Inclúense información de tipo persoal (nome, apelidos, edade), familiar (nome dos pais e/ou titores legais, enderezo, profesión), rexistro de asistencia ás clases e un gran apartado sobre avaliación máis ou menos pormenorizado.

No caso da nosa asignatura, sempre tiven unha ficha específica e distinta en moitos aspectos da ficha elaborada polo centro. Os criterios de elaboración desta ficha responden a poder acadar un coñecemento do alumnado nos aspectos que atañen específicamente á asignatura de Educación Física.

Esta ficha modifícase todos os cursos no que respecta ao calendario e tamén en aqueles aspectos que considero non son suficientes e/ou se poden mellorar.

Quero facer unha mención especial ao que eu chamo "Historial médico". Despois de consultar con pediatras, penso que este cuestionario que teñen que cubrir e asinar os pais e/ou titores/as legairs, recolle aqueles aspectos sobre a saúde do noso alumnado que é necesario coñecer para entender o traballo de cada un deles nas nosas clases e, nos casos que se necesiten, adaptar actividades ou permitir o uso de fármacos precritos polos facultativos correspondentes. Se ledes este cuestionario, veredes que non fago referencia a determinadas enfermidades como SIDA ou hepatite, se vén é responsabilidade dos pais/nais e/ou titores/as legais informar ao centro e o centro establecer os medios para obter esta información, que sempre é confidencial.

Sería de gran axuda que me enviárais no formato que quixérades, os vosos modelos de ficha do alumnado, de cara a irnos enriquecendo mutuamente. (Nota: A extensión .odt dos arquivos adxuntos ábrese co programa OpenOffice, unha suite ofimática libre e gratuita. Se non o tés, podes descargalo gratuitamente en es.openoffice.org).

Fonte XML