autorización saida 3º "querote" (autorización.odt by cgf)

saídas dun día
Autorización para participar na visita ao centro "quérote" para 3º de ESO, a celebrar o mécores, 20 de xuño en horario de 8.45h a 14.00h.