proba teórica de resistencia (exame resistencia.odt by Carmen García Fernández)

Condición física | probas teóricas

De cara a comprobar o grao de entendemento dos conceptos explicados sobre a resistencia, podemos realizar un exercicio escrito ou ben oral facendo fincapé naqueles aspectos centrais desta cualidade física básica.

Esta proba teórica está baseada nos apuntes sobre resistencia entregados ao alumnado e traballados e explicados na clase. O seu obxectivo non é poñer unha calificación a cada alumna e alumno, se non que o profesor ou profesora saiba se o seu alumnado entendeu o fundamental desta cualidade e, no caso contrario, poder propoñer outras actividades que sirvan para cumplir este obxectivo.